ET Genealogi - Skattesmitare i Stockholm

Skattesmitare i Stockholm

Några Stockholmare omkring 1814

av Elisabeth Thorsell

Följande namnlista har jag skrivit av ur en volym med kungörelser från 1815, då Stockholm är svårforskat vid denna tid.

Den här listan visar åtminstone att vederbörande varit bosatt i Stockholm något tidigare, och man hittar också i vilken uppbördstrakt han/hon funnits, vilket ju kan vara en bra ingång i kyrkböckerna.

För att söka i listan efter en viss titel eller ett visst namn, använd ctrl + f!


Kungörelse 1815 om Skattesmitare i Stockholmh

Utfärdad av Överståthållaren Hos mig är anmält, at nedanstående personer, som häfta för 1812, 1813 och 1814 års Krono Utskylder samt 1815 års Capitations- och Brännwins Consumtions afgifter, hwarken wid de af wederbörande KämnersRätter hållne undersökning­ar, eller i öfrigt skedde efterspaningar, kunnat anträffas eller till deras wistande uptäckas, nemligen: Uti Clarae och Kongsholms församlingars Upbörds-tract: För år 1812: F.d. Stall-betjenterne D. Ramström (1 R:dr 43 sk 4 rst); A. Bäckman (1 R:dr 44 sk 1 rst) och C. Ericsson (1 R:dr 44 sk 1 rst); Sergeanterne C. J. Ros (1 R:dr 43 sk 4 rst) och G. Strömstedt (3 R:dr 22 sk 9 rst); För år 1813: F. d. Hof-Lakejen H. Östman (5 R:dr 20 sk 7 rst); f. d. Kusken H. Sjögren (4 R:dr 38 sk 10 rst); Extra Waktmästaren O. Åkerqvist (1 R:dr 37 sk); Tobaks Arbetare Dottern L. Schmidt (41 sk); Sadelmakaren E. Lilljegren (15 R:dr 2 sk 6 rst); Coopwaerdie-Capitain H. Zander (20 R:dr 34 sk 6 rst); Skomakare-Gesälls hustrun Rutström (41 sk); Medicinä-Candidaten Wallenberg (1 R:dr 31 sk); Under-Chirurgen Sundmark (5 R:dr 4 sk 4 rst); Sjukhus-Commissarien J. A. Wadman (6 R:dr 34 sk); Lieutnanten P. Palmgren (1 R:dr 37 sk). För år 1814: F.d. Hof-Lakejen H. Östman (1 R:dr 14 sk 3 rst); Extra Waktmästaren E. Lilljegren (4 R:dr 17 sk 8 rst); Trägårdsmästare-Hustrun Almark (18 sk 10 rst); Sjukwakterskan C. Flygare (17 sk 4 rst); Twätterskan Eva Färdig (17 sk 4 rst); Elewen wid Målare-Academien V. Le Moine (16 R:dr 11 sk 6 rst); Uti Mariae Magdalenae församlings Upbördstract: För år 1814: Fältkamar-Betjent Enkan C. E. Svedlund (17 sk 4 rst); Sjömanshustrun A. C. Ählström (1 R:dr 6 rst); Sjömannen C. N. Klintström (25 sk 6 rst); Enkan J. Pettersson (17 sk 4 rst); Fru Anna Charl. Ahlbom (1 rdr 40 sk 4 rst); SidenArbeterskan A. S. Sundström (46 sk 11 rst); Diwerse Handlaren C. A. Jansson (4 R:dr 9 sk 9 rst); För år 1815: Betjent Enkan A. Thunström (25 sk 6 rst); Extra Waktmästaren E. Bruhn (1 R:dr 14 sk 3 rst); Uti Stadens Inre och Östra delars Upbörds Tract: För år 1812: Kocks Läringen L. Brienquiet (40 sk 6 rst); Couriren Louis du Sable (5 R:dr 17 sk 11 rst); Sergeanten wid Kongl. Armeens Flotta P.L. Flodberg (1 R:dr 20 sk 6 rst); Extra Sergeanten wid Kongl. Armeens Flotta P. G. Ström (1 R:dr 20 sk 6 rst); Fändricken wid Kongl. Landtwärnet H. Krutmeyer (2 R:dr 28 sk 6 rst); Fält-Rewisoren J. Ungrén (1 R:dr 20 sk 6 rst); Köks-Mästaren F. Partêr (7 R:dr 26 sk 6 rst); För år 1813: F.d. Knappmakare-Mästaren J. Bergman (1 R:dr 37 sk); Fenricken i Armeen J. F. Land (3 R:dr 2 sk 6 rst); Afskedade Capitain J. Wahlens (1 R:dr 43 sk); Båtsmannen J.M. Debbern (2 rdr 24 sk 6 rst); Prowiantskrifwaren H. Krutmeyer (1 rdr 25 sk); Förråds-Waktmästaren J. C. F. Broberg (5 rdr 2 sk 6rst); Renritaren A. Häggblad (4 dr 14 sk); Contoirs-Skrifwaren J. Widerberg (6 rdr 36 sk). För år 1814: Police-Upsyningsmannen A. G. Norén (2 rdr 47 sk 9 rst); Köksmästaren F. Patér (15 rdr 31 sk 6 rst). För år 1815: F.d. Bruks-Inspectoren J. Littmark (1 rdr 14 sk 3 rst); Sjömannen P. Urtlander (1 rdr 14 sk 3 rst); Kocks-Läringen L. Brienquier (1 rdr 13 sk). Uti Stadens Södra och Westra delars Upbördstract: För år 1812: F.d. Cawalliers-kusken C. Björksten (1 rdr 42 sk 10 rst); f.d. Riddrängen G. Björkman (1 rdr 20 sk); f.d. Sadelkneckten J. Hill (2 rdr 14 sk 3 rst); Sadelmakaren M. Norgren (2 rdr 14 sk 3 rst); f.d. Ridkneckten J. Schulz (2 rdr 14 sk 3 rst); f.d. Kapellmästaren J. Eggert (49 rdr 21 sk 4 rst); f.d. Lieutenanten J. F. Ekman (2 rdr); f.d. Wictualie-handlaren A. Nygård (28 rdr 14 sk 3 rst) För år 1813: Skräddaren Westerhuldt (6 rdr 1 sk 3 rst); f.d. Ridkneckten J. Öerberg (4 rdr 1 sk); f.d. Sjukhus-Directeuren J. Bovallius (2 rdr 3 sk); Studiosus S. Bleckertz (1 rdr 37 sk); Under-Läkaren M. P. Burman (7 rdr 37 sk 6 rst); Jungfru A.L. Woltenberg (1 rdr 21 sk 9 rst). För år 1814: F.d. riddrängen J. Öerberg (5 rdr 20 sk); f.d. Cawalliers Kusken A. Malmlund (5 rdr 20 sk); f.d. Stalldrängen J.P. Dahlberg (5 rdr 14 sk); Vice Notarien A. O. Wallgren (14 rdr 39 sk 3 rst); Marqueuren P.A. Westelius (1 rdr 14 sk 3 rst); Skräddaren M. Rosenberg (3 rdr 39 sk 3 rst); husfriseuren Louis Tjerry (20 rdr 29 sk 9 rst); Kryddkrämaren N. Eurenius (38 rdr 27 sk 10 rst); Skräddare-Gesällen J. Ekholm (2 rdr 45 sk 10rst); Sjö Capitain H.H. Zaag (27 rdr 46 sk 8 rst); Police Upsyningsmannen A. Fernander (5 rdr 34 sk 10rst); Archeli Betjents Enkan C. Åberg (1 rdr 16 sk 9 rst); Pigan A. S. Malm (18 sk 10 rst); Waktmästare-Enkan A. Ljungström (36 sk 3 rst). För år 1815: F.d. Apothekaren J. Reisman (1 rdr 38 sk 9 rst); Jungfru S. L. Eurenius (25 sk 6 rst). Uti Jacobi och Adolph Fredrics Församlingars Upbördstract: För år 1812: Chirurgiä-Studiosus C. J. Hultgren (6 rdr 4 sk 6 rst); För år 1813: Fält-Rewisoren G. G. Lustini (18 rdr 3 sk 2 rst); Landtmäterie-Medhjelparen A. Ekroth (6 rdr 22 sk); Under Lieutenanten C. W. Bergström (4 rdr 46 sk 4 rst); För år 1814: Philosophiä-Magistern A. Fabritius (13 sk 3 rst); Extra Kamarskrifwaren G. Byltrop (4 rdr 42 sk 9 rst); Fält-Rewisorn G. G.Lustini (1 rdr 26 sk 6 rst); Landtmäterie-Medhjelparen A. Ekroth (1 rdr 14 sk 3 rst). Uti Johannis och Ladugårdslands församlingars Upbörds-tract: För år 1812: Notarien J. G. Sander (2 rdr); Contoirsskrifwaren J. Widerberg (2 rdr 42 sk 3 rst); Trumpetaren C. S. Tesch (2 rdr 14 sk 3 rst); Sergeanten N. P. Borgqvist (1 rdr 20 sk); Sergeanten D. Lundgren (1 rdr 42 sk 10 rst). För år 1813: Handlanden L. Martens (25 rdr 36 sk); Regements-Läkaren F. Rubé (6 rdr 28 sk); Mönster-skrifwaren Tengberg (3 rdr 11 sk 1 rst); Fouriren J. G. Österberg (2 rdr 46 sk 6 rst); Casseuren Hallström (17 rdr 16 sk 5 rst); Trumpetaren C. S. Tesch (5 rdr 18 sk 6 rst); Bokhållaren F. A. Stockman (9 rdr 11 sk); Under-Läkaren C. G. Flemming (5 rdr 12 sk 11 rst); Jernbäraren J. Westlund(4 rdr 20 sk 9 rst); Siömännen J. Stålt och G. Lindström, hwardera, (2 rdr 39 skill., 6 rst); Timmermannen G. Söderström (4 rdr 2 sk). För år 1814: Jungfru C. Gadell (1 rdr 7 sk 1 rst); Waktmästaren M. Hammar (3 rdr 6 rst); Extra Handtlangaren H. F.Blomdahl (4 rdr 20 sk 8 rst); f. d. Hushållerskan M. C. Malmström (1 rdr 15 sk 3 rst); Skräddare-Gesällen F. Hylander (2 rdr 21 sk 10 rst); Inspectoren G. G. Norén (11 rdr 43 sk 8 rst); Öfwer-Skepparen J. Lindström (3 rdr 30 sk 3 rst); Städerskan C. Almqvist (42 sk 9 rst); Byggmästare-Enkan S. Fagerlund (1 rdr 2 sk); Åkare-Enkan A.M. Ahlgren (1 rdr 15 sk 3 rst); Handels-Bokhållare Enkan L. Lind (3 rdr 30 sk 9 rst); Tobaks-Handlare Enkan B. C. Alman (37 sk 9 rst); Coopwaerdie Styrmannen C. Fr. Jansson (5 rdr 28 sk 9 rst); Sjömannen J. P. Öhman (2 rdr 1 rst); Pistolsmeden A. Tisén (4 rdr 45 sk 6 rst). Uti Catharinae Församlings Upbörds-tract: För år 1813 Wagnmakaren P. Ryst (3 rdr 43 sk 2 rst); Sjömannen J. Hedman (40 sk 6 rst); Bagare-Gesällen Sam. Wallander (4 rdr 30 sk 4 rst); f.d. Proviantskrifwarne J. F. Neostadius och M. E. Weylandt, hwardera (1 rdr 37 sk). För år 1814 Matrosen E. Engström (2 rdr 43 sk 6 rst); Styrmannen H. Söderholm (4 rdr 12 sk 9 rst); Sjömannen L. Rosengren (2 rdr 44 sk 6 rst); Extra Kamarskrifwaren G. Lillja (7 rdr 36 sk 5 rst); Sjömännen E. Riman (3 rdr 37 sk 4 rst); och C. F.Lettström (2 rdr 43 sk 6 rst); f.d. Gardisten C. Råå (3 rdr 7 sk 10 rst). Sjömännen Fredr. Holm och C. Nyman, hwardera (2 rdr 43 sk 6 rst); Kamartjenarehustrun Chr. Palm (43 sk 10 rst); Sjömännen P. Örn, och J.J. Bösman (hwardera 2 rdr 43 sk 6 rst); samt styrmannen Math. Hesselgren (4 rdr 12 sk 9 rst).

Ny efterlysning 1815 30/9 ”af personer, hwilka häfta för Krono-utskylder”

”Hos mig är anmält att nedanstående personer, som häfta för 1805, 1806, 1812, 1813, 1814 och 1815 års Krono-utskylder, hwarken wid de af wederbörande Kämnärs-Rätter hållne undersökningar, eller i öfrigt skedde efterspaningar, kunnat anträffas eller till deras wistande uptäckas, nemligen: Uti Clarae och Kungsholms församlingars Upbörds-tract: För 1814: Underläkaren J.G. Hallgren (25 sk 6 rst); För 1815: Sadelmakaren El. Lilljegren(1 rdr 38 sk 9 rst). Uti Mariae Magdalenae församlings Upbörds-tract: För 1814: Coopwaerdie-Capiten P. C. Hellsten (14 rdr 25 sk 7 rst); Coopwaerdie-Sjömannen Dan. Wikström (1 rdr 30 sk 6 rst). För 1815: Coopwaerdie-Skepparen P. C. Hellsten (2 rdr 15 sk 3 rst). Uti Stadens Södra och Westra Delars Upbörds-tract: För åren 1805 och 1806: Judiske Hjelp-Presten Levisson (1 rdr). För 1814: Contoirsskrifwaren J. G. Lemke (1 rdr 1 sk 6 rst). Uti Jacobs och Adolph Friedrichs församlingars Upbörds-Tract: För 1813: Studeranden wid Kongl. Academien för de Fria Konsterne E. Acharius (6 rdr 8 sk). Uti Johannis och Ladugårdslands församlingars Upbördstract: För 1814: Besökaren B. Seylander (2 rdr 26 sk 8 rst); Wedsågaren J. Nyman (3 rdr 21 sk). För 1815: Sjötimmermannen A. Sundqvist (2rdr 14 sk 3 rst); ProviantSkrifware-hustrun U. Styberg (2 rdr 26 sk 6 rst). Uti Catharinae församlings Upbörds-tract: För 1812: Föraren N. P. Schelin (1 rdr 20 sk); Coppwaerdie-Skepparen J. Numelin (14 rdr 12 sk). För 1813: Pigan Brita Lund (42 sk 4 rst); Siömännen N. P. Hoffman och C. Melander (2 rdr 42 sk 3 rst hwardera); Extra Jern­bäraren P. G. Bång (3 rdr 23 sk 2 rst); Chiruraie-Studiosus G. A. Lettström (7 rdr 20 sk 8 rst); Arbetskarlen G. Delén (3 rdr 9 sk 4 rst); Styrmannen P. Collander (5 rdr 42 sk 9 rst); Lieutenanten G. E. Ruhenqvist (8 rdr 35 sk 10 rst); Coopwaerdie-Skepparen P. Hellstén (15 rdr 42 sk 5 rst). För 1814: Sjömännen J.H. Bitterman, C. Mellander, M. Westerdahl och C. H Reucklander (1 rdr 13 sk 3 rst hwardera); Sjömannen J. A. Bösman (2 rdr 5 sk 5 rst); Sjömannen C. G. Hagberg (1 rdr 47 sk 4 rst); Sjömannen J. Åström (4 rdr 43 sk 3 rst); Åkaren P. Hallgren (4 rst 21 sk 7 rst); Coopwaerdie-Skepparen A. Grundvalt (14 rdr 26 sk 8 rst) Styrmannen M. Stenström (1 rdr 13 sk 3 rst). För 1815: Sjömannen Sim. Lindgren (1 rdr 37 sk 9 rst); Sjömännen J.J. Bösman, Gott. Buddner, Joh. Rosette, Pet. Lindström, H. Racktulin, C. Pet. Möller och And. Sjöberg (1 rdr 13 sk 3 rst hwardera); Chirurgie-Studiosus G. A. Lettström (1 rdr 1 sk); Skräddare-Gesällen G. A. Ahlgren (1 rdr 13 sk 3 rst); samt Sjömannen G. Lampadius (1 rdr 37 sk 9 rst). Desse personer warda ej allenast antydde, at sine wistelse-orter ofördröjeligen upgifwa, samt de resterande utskölderna, utan blifwa jemwäl en hwar, som någon underrättelse hwarest de sig uppehålla, nu äger eller framdeles få kan, förständigade, at wid laga answar sådant hos Öfwer-Ståthållare-Embetet genast anmäla; äfwen som Kongl. Maj:ts samtelige Befallningshafwande i Riket anmodas, at låta hwar i sitt Län enahanda Kungörelse utgå och i händelse de restskyldige anträffas skulle, då utskyldernas belopp samma personer affordra samt till mig insända. Stockholm den 30 September 1815 Carl Mörner/Bernh. Lundbergh”
Listan är tidigare publicerad i nyhetsbrevet Vi Släktforskare

Tillbaks till första sidan!


Uppdaterad 28 Januari 2006
© Elisabeth Thorsell